Hur jobbar vi i projekt Meteorum?

Hösten 2010 ordnades en förberedande exkursion i Rättvikstrakten för att studera några platser som skulle kunna ingå i geoparken. Till denna inbjöds personer från vitt skilda kunskapsområden för att ge sin syn på projektet: antikvarier, geologer, en museipedagog, kommunekolog, bergsingenjör, folklivsforskare, hållbarhetsexpert och representanter för näringslivet.

För genomförande av denna första etapp i projektet, erhölls bidrag från Riksantikvarieämbetets årliga bidrag till arbetslivsmuseer. För etapp två våren 2011 erhölls ekonomiska medel från Länsstyrelsen / Scandinavian Heartland för att genomföra ännu en exkursion och för att anordna en konferens där projektet diskuterades. Förutom representanter ur nämnda kategorier ovan, bjöds Kristin Ragnes från Gea Norwegica Geopark i Norge in som föreläsare.

Från augusti 2011 till och med april 2013 var Leader DalÄlvarna projektägare för Meteorum. I lärande syfte inleddes under den tiden ett transnationellt samarbete med Bohemian Paradise Geopark i Tjeckien. Leaderprojektet gjorde det möjligt för oss att delta i internationella geoparkkonferenser i Gea Norwegica Geopark i Norge år 2011, Arouca Geopark i Portugal år 2012 och i en geopark workshop i Valle Del Crocchio i Italien 2012. Dessutom besökte delegater från Italien och framförallt Bohemian Paradise Geoaprk i Tjeckien oss vid flera tillfällen under denna period.

2013 var vi också delaktiga med Leaderområden i Tjeckien med att anordna workshops i Bohemian Paradise Geopark i Tjeckien och i Rättvik i syfte att lära av varandra. Särskild hjälp vid uppstarten av projektet har vi fått från dr. Tomas Ridkosil, direktör för den redan nämnda geoparken i Tjeckien. Projekt Meteorum drivs från och med maj 2013 vidare av de fyra Siljanskommunerna, Leksand, Rättvik, Mora och Orsa samt Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna.

Målsättningen är att via projekt Meteorum – Touch The Universe etablera Sveriges första såväl nationella som internationella geopark i Siljansbygden. Viktiga arbeten i projektet omfattar iordningsställande och utväljande av s.k. geosites dvs. geologiska besöksmål, konceptualisering, varumärkesbyggande, marknadsföringsstrategier, förankring i bygden bland lokalbefolkningen och att utforma en kommunikativ plattform för projektet.

Mellan 2012-14 har också allmänheten på särskilda möten i Dalhalla och i bygdegårdar i hela Siljansområdet informerats om projekt Meteorum och hur det kan komma att spela en viktig och långsiktig roll för regionens framtida utveckling. Fler informationsmöten av detta slag kommer att hållas i framtiden.

Våren 2015 skrevs ny historia i Meteorum. Då bildades Meteorums ideella förening (Meteorum Non Profit Association) med syfte att jobba vidare med utvecklingen av Meteorum. Syftet är att skapa ett forum för att skapa delaktighet i Siljansbygden kring Meteorum. Via föreningen ska vi engagera företag, föreningar, privatpersoner och kommuner i arbetet med Meteorum. Mer information om Meteorums ideella förening kommer på en särskild sida på meteorum.se

 

För att se projektets utveckling i bild, gå till vår facebooksida.

Meteorum är ett projekt utan koppling till någon religion eller något politiskt parti. Vi hoppas att projektet ska syfta till att stärka det mångkulturella samhället och stimulera till kontakter och samarbeten med många geoparker runt om på jorden.

Läs mer om projekt Meteorum:
Ett världsvitt nätverk av geoparker.
Varför geologi?